privacyLEERLINGGEGEVENS & PRIVACY

1. Wat doet samenwerkingsverband PO 20.01 met de gegevens van uw zoon of dochter? 

2. Eerst in gesprek met u, en toestemming geven is belangrijk! 

3. Uw recht op inzage. 

4. Achtergrond van de wetsartikelen 33 en 34 (Wet bescherming persoonsgegevens) . 

5. Link naar de “handreiking privacy ouders”. 

1. Wat doen scholen en samenwerkingsverbanden met de gegevens van uw zoon of dochter? 

Als uw kind aanvullende ondersteuning krijgt op school, zijn er gegevens nodig om die behoefte in kaart brengen. Dat zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres, en ook bijzondere gegevens zoals informatie over de gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind.
De leerkracht en ook andere specialisten hebben deze gegevens nodig om uw kind de beste ondersteuning te bieden. Het is voor u als ouder goed om te weten wat uw rechten zijn als het gaat om de privacy van uw kind. En ook om u te laten zien hoe de scholen binnen samenwerkingsverband PO 20.01 en het samenwerkingsverband zelf omgaan met de privacy van uw dochter of zoon.

2. Eerst in gesprek met u, en toestemming geven is belangrijk! 

In de wet staat dat het samenwerkingsverband de informatie over uw kind mag gebruiken als dat nodig is. De leerkracht vraagt u voorafgaand toestemming. Het is belangrijk om deze toestemming te geven zodat gegevens die nodig zijn voor het geven van de juiste ondersteuning voor uw zoon of dochter kunnen worden opgevraagd bij, of te delen met, instanties ook buiten het onderwijs.

3. Uw recht op inzage. 

Als ouders heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen 4 weken een reactie hebben gekregen.
De leerkracht moet u, de ouders, informeren over de gegevensverwerking die ten aanzien van uw kind plaatsvinden (artikelen 33 & 34 van de wet bescherming persoonsgegevens). En de leerkracht moet u in staat stellen om de rechten die deze) u toekent uit te oefenen.

4. Achtergrond van de wetsartikelen 33 en 34. 

De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) betreft de informatie plicht en het transparantie beginsel.
De artikelen 33 en 34 zijn bedoeld om u, de ouders in staat te stellen greep te houden op de gegevens van uw dochter of zoon. Afhankelijk van uw persoonlijke privacy beleving kunt u dan zaken op hun beloop laten dan wel optreden.

5. Link naar de “handreiking privacy ouders”.

De handreiking voor ouders in het kader van de privacy passend onderwijs is opgesteld in samenwerking met de primair- en voorgezet onderwijs Raden en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het samenwerkingsverband en de scholen nemen passende maatregelen voor het (digitaal) beveiligen van de gegevens van uw kind.

In deze “handreiking privacy voor ouders” van de PO-Raad, VO-raad en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs leest u daar meer over.

Instrumenten & Documenten