BEGAAFDE LEERLINGEN extra ondersteuning

1. Subsidie extra ondersteuning van begaafde leerlingen

2. Doel van de extra ondersteuning van begaafde leerlingen

3. Op welke manier wordt de ontvangen subsidie verdeeld & besteed

1. Subsidie extra ondersteuning van begaafde leerlingen

Eind 2019 is de, begin van dat jaar aangevraagde, subsidie voor begaafde leerlingen toegekend. De looptijd van de subsidie is gelijk aan die van het Ondersteuningsplan, van 2019 tot 2023. De uitwerking van het plan van aanpak (inclusief de besteding en bestemming van de toegekende middelen), maakt onderdeel uit van de zowel de regionale werkagenda’s als die van het samenwerkingsverband in haar geheel.

2. Doel van de extra ondersteuning van begaafde leerlingen

De aanvraag voor deze subsidie is, in opdracht van het bestuur van SWV PO 20.01, gedaan met als doel het creëren en vastleggen van een dekkend aanbod en een doorlopende leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen in het gehele samenwerkingsverband vanuit een preventieve insteek.
En met ondersteuning van het Lectoraat van de Hanzehogeschool.

3. Op welke manier wordt de ontvangen subsidie verdeeld & besteed

De subsidie is voor het hele SWV PO 20.01 en kan per regio worden aangevraagd. Alleen bij een gezamenlijk plan van aanpak en door de besturen van de regio gemeente Groningen, Noord, West of ZuidOost ingediend worden de middelen (€’s) toegekend. Op deze manier wordt samenwerking bevorderd en versnippering van de middelen voorkomen.

De bestedingsdoelen van de toegekende subsidie zijn als volgt geformuleerd:

  • het versterken van het aanbod binnen de basisondersteuning
  • het versterken van de vaardigheden van de leerkrachten in de klas door cursussen en training in de klas waardoor leerlingen eerder gesignaleerd kunnen worden en er gerichte ondersteuning geboden kan worden
  • het opzetten van een netwerk van HB-specialisten zodat elke school weet op wie een beroep gedaan kan worden
  • signaleren, good practices delen, vergroten aanbod

Ook zijn er leerlingen die dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Voor hen zijn de volgende doelen vastgesteld:

  • Onderzoeken welke witte vlekken er zijn in het verzorgen van onderwijs voor deze leerlingen
  • het instellen van een taskforce samen met het VO om deze groep leerlingen eerder van advies en ondersteuning te kunnen voorzien.

Om deze doelen te bereiken, maakt elke regio van het SWV een plan binnen de kaders van de subsidieaanvraag. Dit plan is leidend voor de toekenning van het geld.

Geen gezamenlijk regionaal plan betekent geen geld voor die regio.
|! Afzonderlijke scholen en/of besturen, dan wel ouders of aanbieders van cursussen kunnen geen beroep doen op deze middelen.