Nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) & bijbehorende instrumenten

De integrale werkgroep heeft een pakket aan instrumenten samengesteld waarmee een SOP kan worden opgesteld. Deze versie 2.0 van het SOP is aangepast volgens het nieuwe ondersteuningsplan (OP 2019-2023), het actuele toezichtkader en de aanbevelingen van het Ministerie van OCW.

Onderstaand:
1. een overzicht en een link naar alle documenten & instrumenten
2. aanbevelingen & wat is er nodig voor het invullen van het SOP
3. een link naar een gedigitaliseerd IJkinstrument

Doel van het schoolondersteuningsprofiel;
Het maakt voor ouders duidelijk op welke ondersteuning ze kunnen rekenen op de school waar ze hun kind aanmelden. En ook om de grenzen aan te geven van de mogelijkheden tot (extra) ondersteuning. Voor nu tot de wetswijziging (jaarlijks in plaats van eens in de vier jaar het SOP vaststellen) geldt een jaarlijkse inhoudelijke check en actualiseren bij wijzigingen.

Doel van het IJK instrument & de Kijkwijzer;
Duidelijk te maken wat de basiskwaliteit (inspectiekader) van de school is en wat de kwaliteit van de basisondersteuning is. De Kijkwijzer is bedoeld als hulpmiddel om te controleren of het IJK instrument volgens de realiteit is ingevuld.

Doel van de Verscheidenheidsindex;
Het geeft de mogelijkheid om de populatie van de school in kaart te brengen en via een puntentoekenning wat de “zorgzwaarte” is van de afzonderlijke groepen en de school als geheel. De Verscheidenheidsindex kan op deze manier worden gebruikt om de grenzen van de ondersteuning aan te geven en ook als instrument bij toekenning van geld en de team samenstelling.

Aanbevelingen bij het opstellen van het SOP:

 • maak concreet geformuleerde en duidelijke afspraken over wat wel, maar ook wat niet onder de basisondersteuning valt
 • in schoolondersteuningsprofielen zo concreet mogelijk formuleren waar ouders wel en niet op kunnen rekenen. Het samenwerkingsverband en de schoolbesturen kunnen scholen hierbij ondersteunen
 • expliciet aandacht schenken aan de relatie tussen de ondersteuningsmogelijkheden van een school en aspecten als groepsgrootte, groepssamenstelling, het effect van andere leerlingen met ondersteuningsbehoeften in de klas en deskundigheid en beschikbaarheid van (extra) personeel
 • het goed vindbaar maken van schoolondersteuningsprofielen (website) en deze opbouwen volgens een min of meer vaste structuur zodat ze ook begrijpelijk zijn voor ouders
 • voor nu tot de wetswijziging: een jaarlijkse inhoudelijke check doen op de schoolondersteuningsprofielen en actualiseren bij wijzigingen

Direct aan de slag met het SOP:
Wat er nodig is om het te vullen:

 • instrumenten en documenten behorend bij OP 2019-2023 >>
  Basisondersteuning C.4.a t/m i. onderstaand alle links naar de documenten
 • document (schoolplan, ondersteuningsplan) waarin “Missie en Visie” van de school blijkt;
 • overzicht “zorgleerlingen” : op basis waarvan indeling in categorieën duidelijk wordt (zie informatie Verscheidenheidsindex en School Invulschema);
 • verslag laatste inspectiebezoek of auditrapportage
 • ondersteuningsplan, indien aanwezig
 • laptop

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en alle instrumenten en documenten:

Onderstaand de link naar een gedigitaliseerd IJkinstrument.
Dit digitale formulier kan door scholen worden ingevuld.
Binnen een paar dagen ontvangt de school een bericht met daarin de percentages. De integrale werkgroep werkt aan een andere versie waarbij deze feedback meteen kan worden verkregen.

De link naar het digitale IJK- instrument.