HET ABC VAN SAMENWERKINGSVERBAND PO 20.01 

1. Wat staat er in het A-B-C van samenwerkingsverband PO 20.01?

2. Alle thema’s van het A-B-C apart toegelicht.

3. Thema’s van het A-B-C:

  • zorgplicht

  • basisondersteuning

  • ondersteuningsteams 

  • arrangeren| handelingsgericht arrangeren toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

  • commissie van advies (CvA)

  • ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

  • solidariteitsfonds SO|SBO

  • dekkende onderwijsstructuur

  • onderwijs en het centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Het volledige ABC voor nog meer informatie vindt u in de rechter kolom als download. 

1. Wat staat er in het A-B-C van samenwerkingsverband PO 20.01?

De gezamenlijke schoolbesturen van samenwerkingsverband PO 20.01 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop passend onderwijs inhoud en vorm moet krijgen in de scholen van het samenwerkingsverband. Deze afspraken zijn verwoord in een groot aantal notities, stappenplannen en samenwerkingsovereenkomsten die de ruggengraat vormen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Het A-B-C van samenwerkingsverband PO 20.01 beschrijft de belangrijkste thema’s en verbindt deze met het ondersteuningsplan en de onderliggende notities. Basisscholen kunnen hun ondersteuningsstructuur en schoolondersteuningsprofiel spiegelen aan dit A-B-C en dwarsverbanden leggen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Waar dit aan de orde is, worden thema’s gekoppeld aan het overleg met gemeenten en de uitvoering van de jeugdzorg door de centra voor jeugd & gezin. Voor samenwerkingsverband PO 20.01 is het volgende leidend:
– centrale kaders worden decentraal uitgevoerd door de schoolbesturen in de vier subregio’s
– denken in mogelijkheden en oplossingen, niet in structuren

2. Alle thema’s van het A-B-C apart toegelicht.

In de rechter kolom kunt u het hele ondersteuningsplan en het A-B-C dat daar deel van uitmaakt downloaden. Hieronder ziet u een korte toelichting op thema’s van het A-B-C. Alle thema’s worden per onderwerp uitgebreid toegelicht op deze website.

3. Thema’s van het A-B-C.

Zorgplicht
Sinds 1 augustus 2014, met de invoering van passend onderwijs, heeft (het bestuur van) de school zorgplicht.
Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun voorkeur. Wanneer het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, onderzoekt de school of er een passend aanbod mogelijk is. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan gaat de school samen met de ouders op zoek naar een passende plek. Dit kan zijn op een andere basisschool van het eigen of een ander schoolbestuur of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.
Zorgplicht betekent dat ouders bij deze zoektocht begeleidt worden door (het bestuur van) de school van eerste aanmelding.

Basisondersteuning
De gezamenlijke schoolbesturen hebben het niveau van de basisondersteuning vastgesteld dat beschikbaar is voor iedere leerling. Onderliggend is de basiskwaliteit die door de inspectie wordt vastgesteld.

Ondersteuningsteams
Iedere school heeft een schoolondersteuningsteam: de directeur, de intern begeleider en eventueel een consultatief begeleider. Wanneer daartoe aanleiding is, kan (een medewerker van) het centrum voor jeugd en gezin aanschuiven.

Arrangeren|handelingsgericht arrangeren
Het schoolondersteuningsteam kan tot de conclusie komen dat een leerling een aanvulling nodig heeft op de basisondersteuning.
De procesgang handelingsgericht arrangeren beschrijft de stappen die scholen zetten bij het volgen, ondersteunen van en afstemmen op de ontwikkeling van leerlingen.

Dit kan leiden tot een arrangement op maat voor aanvullende ondersteuning in de school. Ideaal is de ontwikkeling vanuit individuele onderwijsbehoeften naar groepsarrangementen waarvan meerdere leerlingen kunnen profiteren.

De toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Wanneer de afweging is gemaakt dat het speciaal (basis) onderwijs een passend onderwijsaanbod kan bieden voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften, vraagt het schoolbestuur een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

Commissie van advies (CvA)
De commissie van advies adviseert het bestuur van het samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Voor iedere leerling met aanvullende ondersteuning uit de middelen van het samenwerkingsverband wordt een ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt.

Solidariteitsfonds SO|SBO
Voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte kunnen schoolbesturen een aanvraag voor een arrangement indienen bij het solidariteitsfonds van het samenwerkingsverband.

Dekkende ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur van samenwerkingsverband PO 20.01 vormt een dekkend netwerk voor de schoolbesturen in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, c.q. de vier subregio’s.
In het geval van crisisplaatsingen, verzuim en thuiszittende leerlingen lukt het niet altijd om op korte termijn een onderwijsvoorziening te vinden waar de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen worden opgevangen. In samenwerking met ketenpartners wordt al het mogelijke in het werk gesteld om zo snel mogelijk een passend aanbod van onderwijs en|of zorg te bieden.
De samenwerkingsverbanden PO 20.01, VO 20.01 en VO 20.02 vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat voor elke leerling een passende onderwijsplek bij de start in het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs wordt gerealiseerd. Ook dit doen we in overleg en samenwerking met de ouders.

Onderwijs en centrum voor jeugd en gezin
Gemeenten (CJG) en onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een passend aanbod te bieden voor de specifieke behoeften die de basisondersteuning en het onderwijs overstijgen.