VOORZIENINGEN IN DE SUBREGIO’S

Home » ONDERSTEUNINGSROUTE » VOORZIENINGEN IN DE SUBREGIO’S
subregio subregio subregio subregio
NOORD STAD & HAREN WEST ZUIDOOST
BASISSCHOLEN Openbaar onderwijs, 51 scholen Openbaar onderwijs, 20 scholen Openbaar onderwijs, Noordenveld, 12 scholen Openbaar onderwijs, .. scholen
Christelijk onderwijs, 31 scholen Christelijk onderwijs, 12 scholen Openbaar onderwijs, Westerwijs, 14 scholen Christelijk onderwijs, .. scholen
Gereformeerd onderwijs, 5 scholen Gereformeerd onderwijs, 3 scholen Christelijk onderwijs, Penta Primair, 22 scholen; Gereformeerd onderwijs, 5 scholen
Katholiek onderwijs, 3 scholen Vrije school, 1 school t Sterrenpad Katholiek onderwijs, .. scholen
  Reformatorisch, 1 school Gereformeerd onderwijs, Noorderbasis, 5 scholen
  Katholiek, 2 scholen
  Pilot 10-jarige basisschool (VCOG)
  Pilot tienerscholen (ook bij SBO, O2G2)
 
SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Delta Appingedam SBO De Meerpaal Groningen SBO ?t Hoge Holt Roden SBO Wim Monnereauschool Veendam
  SBO Fiducia Groningen (incl. observatieplekken) SBO de Baldakijn Stadskanaal
  SBO Kimkiel Groningen (incl. observatieplekken) SBO de Zwaaikom Hoogezand
  SBO Bekenkampschool Groningen (incl.
observatieplekken)
SBO Delta Winschoten
 
SPECIAAL BASISONDERWIJS  
CLUSTER 1,2,3 & 4 SBO- & SO- voorzieningen SBO- & SO- voorzieningen SBO- en SO-voorzieningen SBO- en SO-voorzieningen
in de stad Groningen/Haren in de stad Groningen/Haren in de stad Groningen / Haren in de stad Groningen / Haren
Cluster 1   Visio Haren
blind & slechtziend  
Cluster 2   Kentalis Tine Marcus Groningen
doof & slechthorend   Kentalis de Graafschool, Groningen
Cluster 3   Johan Friso Mytylschool Haren (1) (V)SO Margaretha Hardenbergschool Veendam (2)
lichamelijk beperkt/chronisch
ziek (1)
  Buitenschool Haren (1) (V)SO Meentschool Winschoten (2)
zeer moeilijk lerend (2)   Van Liefland Groningen (2) (V)SO Meidoornschool Stadskanaal (2) integraal met Baldakijn
  De Steiger Groningen (2)
  De Wingerd Groningen (2)
Cluster 4 SO Bladergroen Appingedam W.J. Bladergroenschool Groningen W.J. Bladergroenschool Winschoten
stoornissen & gedragsproblemen   W.J. Bladergroenschool Haren
  & maatwerktrajecten
 
AMBULANTE BEGELEIDING  
Cluster 1 Beschikbaar via Visio Haren Beschikbaar via Visio Haren Beschikbaar via Visio Haren Beschikbaar via Visio Haren
blind & slechtziend  
Cluster 2 Arrangementen extra ondersteuning via Kentalis Arrangementen extra ondersteuning via Kentalis Arrangementen extra ondersteuning via Kentalis Arrangementen extra ondersteuning via Kentalis
doof & slechthorend  
Cluster 3 & 4 Via de ondersteuning teams van de Via de ondersteuning teams van de Via de bovenschoolse ondersteunings -teams van de Via de ondersteunings- en expertiseteams van de
zeer moeilijk lerend en/of gedragsproblemen aangesloten schoolbesturen aangesloten schoolbesturen aangesloten schoolbesturen aangesloten schoolbesturen
Via inzet van de paramedici Via inzet van de paramedici Via de inzet van de paramedici Via inzet van de paramedici
 
HOOGBEGAAFDHEID Voltijds Hoogbegaafdheid onderwijs, Zaai Groninger School Vereniging, Leonardostr Specifieke expertise Penta Primair beschikbaar voor de subregio Plusklas Veendam (Mgr. Bekkerschool, Primenius)
Junior Masterclass Marenland/Noordkwar Bovenschoolse voorziening O2G2 hoogbeg Talentklas rsg de Borgen Plusgroep Stadskanaal (Hagenhofschool, OPRON)
Diverse plusklassen in basisscholen van L Inrichten plusgroep VCOG Bovenschoolse Plusklas Penta Primair en Noorderbasis Plusklas Winschoten (De Leilinde, VGPONN)
  Diverse plusklassen in basisscholen van OPON, 2 leerkrachten (LB) meer- en hoogbegaafdheid OPOS
  Westerwijs, Noorderbasis en
Penta Primair
Pepergroep Onstwedde (De Rank, SG
Perspectief)
 
MEDISCH KLEUTER DAGVER BLIJF MKD Haren MKD Veendam
 
KINDERDAGCENTRUM KDC Berjarijke Appingedam De kleine Beer (Groningen) Gespecialiseerd Kinderdagcentrum De Stuwe Winschoten
2 1/2 -18 jaar inclusief onderwijsv oorziening De Heulenkom (Haren, VISIO)
 
CENTRUM JEUGD & GEZIN Gemeenten DAL (Delfzijl, Appingedam, L Gemeente Groningen Gemeente Noordenveld Gemeente Veendam
Gemeente Bedum, Eemsmond, Winsum, Gemeente Haren Gn Gemeente Westerkwartier Gemeente Pekela
Gemeente Ten Boer Ondersteuningsroute onderwijs en CJG; Ondersteuningsroute onderwijs en Gemeente Hoogezand ? Sappemeer
Ondersteuningsroute onderwijs en CJG; per basisschool een vast contactpersoon e per basisschool een vast contactpe Gemeente Vlagtwedde
per basisschool een vaste contactpersoon en jeugdarts Gemeente Winschoten
  Gemeente Oldambt met Bellingwolde
  Gemeente Slochteren
  Gemeente Stadskanaal
  Ondersteuningsroute onderwijs en CJG;
  per basisschool een vast contactpersoon
en jeugdarts
 
ONDERSTEUNINGSTEAM/EX
PERTISECENTRUM
RET (Regionaal Expertise Team Educonnect Groningen Bovenschoolse ondersteuningstea mExpertisecentrum SOOOG
Marenland/Noordkwartier KCOO OPRON Expertise Team
BOOT (VCPO) Gemeente Hoogezand
BOT (L&E) Expertiseteam Veste VCO
  BOOT Noorderbasis & VGPONN
  Steunpunt Passend Onderwijs Scholengroep Perspectief
  BOOT Stichting OPOS
 
ANDERSTALIGEN ONDERWIJS Schakelonderwijs Vore/Garven, Delfzijl Schakelklas nieuwkomers (Borgmanschool/Heerdstee) Specifieke expertise OPON beschikbaar voor de subregio Horende bij OBS Musselhorst Musselkanaal
  Tijdelijk opvang Boerhaaveschool en Tamarisk Interschool, Ter Apel
  Eerste opvang SOOOG Bellingwolde en
Oude Pekela
 
PILOT ‘ONTSCHOTTING’  Onderzoek naar mogelijkheden van proe Inrichten van één gezamenlijk observatorium voor leerlingen die een observatie- of crisisplek nodig hebben Ontwikkelen specialistisch aanbod (schakelgroep 4 -7) voor doorstroom passend onderwijsvorm
Praktijkklas voor moeilijk lerende kinder Organiseren van een tussenvoorziening door flexibele plaatsing Inrichten observatiegroep (kleuters) met indiv. observatie-arrangementen voor doorstroom passend onderwijsvorm
  Organiseren onderwijs aan kleutergroep op verschillende uitstroomrichtingen Organiseren gezamenlijke specialistische voorziening (4 ? 7)
  Onderzoeken of leerlingene met cluster 4 problematiek thuisnabij op een SBO- locatie onderwijs kunnen krijgen
 
 
PILOT ‘ROUTE ONDERWIJS’ DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier Gemeente Veendam / Pekela
integrale aanpak passend onderwijs en jeugdzorg BMWE-gemeenten (Bedum, Eemsmond, Winsum, de Marne en Ten Boer) Gemeente Midden Groningen
  Midden-Groningen
  Gemeente Stadskanaal / Vlagtwedde
  Gemeente Oldambt met Westerwolde