2019 voorzieningen in de regio’s van SWV PO 20.01
regio regio regio regio
GRONINGEN-STAD NOORD WEST ZUIDOOST
BASISSCHOLEN Openbaar onderwijs Openbaar onderwijs Openbaar onderwijs Openbaar onderwijs
Christelijk onderwijs Christelijk onderwijs Christelijk onderwijs Christelijk onderwijs
Gereformeerd onderwijs Gereformeerd onderwijs Gereformeerd onderwijs Gereformeerd onderwijs
Vrije school Katholiek onderwijs Jenaplanschool t Sterrenpad Katholiek onderwijs
Reformatorisch
Katholiek
Pilot 10-jarige basisschool (VCOG)
Pilot tienerscholen (ook bij SBO, O2G2)
SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Meerpaal Groningen SBO De Delta Appingedam SBO ?t Hoge Holt Roden SBO Wim Monnereauschool Veendam
SBO Fiducia Groningen (incl. observatieplekken) SBO de Baldakijn Stadskanaal
SBO Kimkiel Groningen (incl. observatieplekken) SBO de Zwaaikom Midden Groningen
SBO Bekenkampschool Groningen (incl.
observatieplekken)
SBO Delta Oldambt
SPECIAAL BASISONDERWIJS
CLUSTER 1,2,3 & 4 SBO- & SO- voorzieningen SBO- & SO- voorzieningen SBO- en SO-voorzieningen SBO- en SO-voorzieningen
in Groningen-stad in Groningen-stad in Groningen-stad in Groningen-stad
Cluster 1 Visio Haren
blind & slechtziend
Cluster 2 Kentalis Tine Marcus Groningen
doof & slechthorend Kentalis de Graafschool, Groningen
Cluster 3 Johan Friso Mytylschool Haren (1) (V)SO Margaretha Hardenbergschool Veendam (2)
lichamelijk beperkt/chronisch
ziek (1)
Buitenschool Haren (1) (V)SO Meentschool Winschoten (2)
zeer moeilijk lerend (2) Van Liefland Groningen (2) (V)SO Meidoornschool Stadskanaal (2) integraal met Baldakijn
De Steiger Groningen (2)
De Wingerd Groningen (2)
Cluster 4 W.J. Bladergroenschool Groningen-stad SO Bladergroen Appingedam W.J. Bladergroenschool Winschoten
stoornissen & gedragsproblemen & maatwerktrajecten
AMBULANTE BEGELEIDING
Cluster 1 Beschikbaar via Visio Haren Beschikbaar via Visio Haren Beschikbaar via Visio Haren Beschikbaar via Visio Haren
blind & slechtziend
Cluster 2 Arrangementen extra ondersteuning via Kentalis Arrangementen extra ondersteuning via Kentalis Arrangementen extra ondersteuning via Kentalis Arrangementen extra ondersteuning via Kentalis
doof & slechthorend
Cluster 3 & 4 Via de bovenschoolse ondersteunings – en expertieseteams Via de bovenschoolse ondersteunings – en expertieseteams Via de bovenschoolse ondersteunings – en expertieseteams Via de bovenschoolse ondersteunings – en expertieseteams
zeer moeilijk lerend en/of gedragsproblemen aangesloten schoolbesturen aangesloten schoolbesturen aangesloten schoolbesturen aangesloten schoolbesturen
Via inzet van de paramedici Via inzet van de paramedici Via de inzet van de paramedici Via inzet van de paramedici
HOOGBEGAAFDHEID Groninger School Vereniging, Leonardostroom Voltijds Hoogbegaafdheid onderwijs, Zaaier Delfzijl Specifieke expertise Penta Primair beschikbaar voor de regio Plusklas Veendam (Mgr. Bekkerschool, Primenius)
Bovenschoolse voorziening O2G2 hoogbegaafdheid (3 locaties) Junior Masterclass Marenland/Noordkwartier/Eemsdelta college Talentklas rsg de Borgen Plusgroep Stadskanaal (Hagenhofschool, OPRON)
Inrichten plusgroep VCOG Diverse plusklassen in basisscholen van Bovenschoolse Plusklas Penta Primair en Noorderbasis Plusklas Winschoten (De Leilinde, VGPONN)
Diverse plusklassen in basisscholen van OPON, 2 leerkrachten (LB) meer- en hoogbegaafdheid OPOS
Westerwijs, Noorderbasis en Penta
Primair
Pepergroep Onstwedde (De Rank, SG
Perspectief)
MEDISCH KLEUTER
DAGVERBLIJF
MKD Haren MKD Veendam
KINDERDAGCENTRUM De kleine Beer (Groningen) KDC Berjarijke Appingedam Gespecialiseerd Kinderdagcentrum Maricja, Nuis De Stuwe Winschoten
2 1/2 -18 jaar inclusief
onderwijsvoorziening
De Heulenkom (Haren, VISIO)
CENTRUM JEUGD & GEZIN Gemeente Groningen-stad Gemeenten Appingedam Gemeente Noordenveld Gemeente Midden Groningen
Gemeente Delfzijl Gemeente Westerkwartier Gemeente Pekela
Ondersteuningsroute onderwijs en CJG; Gemeente Het Hogeland Ondersteuningsroute onderwijs en C Gemeente Stadskanaal
per basisschool een vast contactpersoon Gemeente Loppersum per basisschool een vast contactpers Gemeente Oldambt
Ondersteuningsroute onderwijs en CJG ; Gemeente Veendam
per basisschool een vaste contactperso on en jeugdarts Gemeente Westerwolde
Ondersteuningsroute onderwijs en CJG; Ondersteuningsroute onderwijs en CJG; Ondersteuningsroute onderwijs en CJG; Ondersteuningsroute onderwijs en CJG;
per basisschool een vast
contactpersoon en jeugdarts.
per basisschool een vast
contactpersoon en jeugdarts.
per basisschool een vast
contactpersoon en jeugdarts.
per basisschool een vast
contactpersoon en jeugdarts
ONDERSTEUNINGSTEAM/EX
PERTISECENTRUM
Educonnect Groningen RET (Regionaal Expertise Team Bovenschoolse ondersteuningsteams Expertisecentrum SOOOG
KCOO Marenland/Noordkwartier OPRON Expertise Team
BOOT (VCPO) Gemeente Hoogezand
BOT (L&E) Expertiseteam Veste VCO
BOOT Noorderbasis & VGPONN
Steunpunt Passend Onderwijs Scholengroep Perspectief
BOOT Stichting OPOS
ANDERSTALIGEN
ONDERWIJS
Schakelklas nieuwkomers (Borgmanschool/Heerdstee) Schakelonderwijs Vore/Garven, Delfzij Specifieke expertise OPON beschikbaar voor de regio Horende bij OBS Musselhorst Musselkanaal
Tijdelijk opvang Boerhaaveschool en Tamarisk Interschool, Ter Apel
Eerste opvang SOOOG Bellingwolde en
Oude Pekela
PILOT ‘ONTSCHOTTING Inrichten van één gezamenlijk observatorium voor leerlingen die een observatie- of crisisplek nodig hebben Onderzoek naar mogelijkheden van proef- observatie- en crisisplaatsingen Delta / Bladergroen, Appingedam Ontwikkelen specialistisch aanbod (schakelgroep 4 -7) voor doorstroom passend onderwijsvorm
Organiseren van een tussenvoorziening door flexibele plaatsing Praktijkklas voor moeilijk lerende kinderen Inrichten observatiegroep (kleuters) met indiv. observatie-arrangementen voor doorstroom passend onderwijsvorm
Organiseren onderwijs aan kleutergroep op verschillende uitstroomrichtingen Organiseren gezamenlijke
specialistische voorziening (4 ? 7)
Onderzoeken of leerlingene met cluster 4 problematiek thuisnabij op een SBO-locatie onderwijs kunnen krijgen
PILOT ‘ROUTE ONDERWIJS’ gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland & Loppersum Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier Gemeenten Middden Groningen, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Veendam & Westerwolde
integrale aanpak passend onderwijs en jeugdzorg