HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) ladder

1. Wat is een ontwikkelingsperspectief? 

2. Voor wie is het ontwikkelingsperspectief verplicht? 

3. Bij dyslexie of kortdurende remedial teaching geen ontwikkelingsperspectief nodig! 

4. Volgens welke uitgangspunten wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld? 

5. Handreiking ontwikkelingsperspectief van PO-Raad, met link. 

Leerlingen worden meer uitgedaagd en er wordt gestreefd naar hoge doelen binnen hun eigen mogelijkheden!
Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften de meeste vooruitgang boeken als zij zo lang mogelijk bij het programma van hun basisgroep worden gehouden. Zo nodig aangevuld met oefening & instructie.

1. Wat is een ontwikkelingsperspectief? 

Heeft een leerling aanvullende ondersteuning nodig? Dan stelt de school, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het ontwikkelingsperspectief wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden de leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Ook staat aangegeven hoe de school, de leerling én de ouders daaraan kunnen werken. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijs en welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen. De school kijkt naar de thuissituatie, doet eventueel aanvullend onderzoek en gebruikt medische gegevens als dat nodig is.

Het ontwikkelingsperspectief:

 •  is een aanvulling op het groepsplan
 •  sluit aan bij wat de leerling in het groepsplan al krijgt aangeboden aan ondersteuning
 •  wordt vastgesteld door de intern begeleider en de leerkracht

Eventueel met ondersteuning van externe deskundigen zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. De directeur tekent het ontwikkelingsperspectief voor akkoord en de ouders tekenen “voor gezien”.

2. Voor wie is het ontwikkelingsperspectief verplicht? 

Op basis van de wet op passend onderwijs is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor elke leerling die aanvullende ondersteuning boven de basisondersteuning nodig heeft. Dus voor elke leerling die aanvullende ondersteuning in het regulier basisonderwijs nodig heeft en voor elke leerling die naar het speciaal (basis) onderwijs gaat.

3. Bij dyslexie of kortdurende remedial teaching geen ontwikkelingsperspectief nodig!

Scholen hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere (basis) ondersteuningsaanbod, zoals bijvoorbeeld dyslexie of kortdurende remedial teaching.

4. Volgens welke uitgangspunten wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld? 

Voor leerlingen met een aanvullende onderwijs- en ondersteuningsbehoefte wordt een ambitieus ontwikkelingsperspectief opgesteld volgens onderstaande uitgangspunten;

 • afstemmen en samenwerken met de leerling en zijn/haar ouders
 • doelgericht een aanbod plannen om het komende (half) jaar na te streven
 • uitgaan van hoge en realistische verwachtingen, binnen de mogelijkheden van de leerling legt de school de lat hoog
 • aanpakken van (beïnvloedbare) factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren
 • insteken vanuit groepsgericht onderwijs door intensivering van het aanbod met verlengde instructie, meer leertijd en extra verwerkingstijd
 • blijvend monitoren en evalueren van de ontwikkeling van de leerling
 • afstemmen en toepassen van het werken met een ontwikkelingsperspectief in de in- en externe ondersteuningsstructuur van de school
 • het is een leidraad voor het personeel en eventuele externe begeleiders
 • het ontwikkelingsperspectief gebruiken bij de informatieoverdracht tussen scholen bij schoolwisseling en verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs of overdracht naar het voorgezet (speciaal) onderwijs
 • het ontwikkelingsperspectief is onderdeel van het onderwijskundig rapport
  De school legt jaarlijks vast welke vorderingen de leerling maakt en informeert de ouders hierover. Als de ontwikkeling sneller of langzamer verloopt, stelt de school het ontwikkelingsperspectief in overleg met de ouders bij.

5. Handreiking ontwikkelingsperspectief van PO-Raad. 

De Raad voor passend onderwijs (PO-Raad) heeft een handreiking gemaakt om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven. Klik hier voor de digitale versie van de publicatie.

Instrumenten & Documenten