Nieuws

Home » Nieuws

2019 november – Besturen dag 24 juni 2019 in Zuidwolde

Thema: Het SWV dat zijn wij; maar wie zijn wij

Tijdens deze themadag zijn besturen en beleidsmedewerkers aan de slag gegaan met het nader uitwerken van het eigenaarschap van passend onderwijs. Uitkomst is dat de werkelijke uitvoering in de regio’s moet plaatsvinden op initiatief van de besturen in de regio’s. Er is die dag een eerste slag gemaakt in de uitwerking van regionale werkagenda’s. Zie daarvoor de gekleurde onderdelen van de tekening hierboven.
>> voor de visuele verslagen van het SWV en die van de regio’s Groningen-stad, Noord, West & Zuid – Oost klik hier >>

Lees meer

2019 november – Notitie ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), in het regulier basisonderwijs, van de integrale werkgroep (IW)

De integrale werkgroep heeft een notitie OPP voor gebruik in het regulier basisonderwijs gemaakt.

In deze notitie wordt uitgelegd voor welke leerlingen een OPP verplicht is, wat er in het OPP moet staan, wat de rol van de ouders is etc. De IW geeft het advies om het OPP digitaal aan te maken in ParnasSys of Esis, zodat het gekoppeld kan worden aan BRON en voldoet aan de wettelijke eisen.

>> klik hier voor notitie OPP>> 

Lees meer

2019 november – Kamerbrief over voortgang Onderwijs-Zorg van 30 oktober 2019

Deze brief is een nadere uitwerking van de eerdere kamerbrieven met daarin een aantal voortgangsmaatregelen. Deze betreffen de terreinen Zorg in onderwijstijd, Onderwijs-Zorgarrangementen en de versterking van regionale samenwerking.
Voor de complete brief klik hier >> 

Lees meer

2019 november – Subsidie extra ondersteuning begaafde leerlingen

Het bestuur van het SWV heeft de integrale werkgroep opdracht gegeven de subsidie voor begaafde leerlingen aan te vragen. Alles is gerealiseerd en ook de benodigde aanvullingen op de aanvraag zijn naar de subsidieverstrekker gemaild. Het is een aanvraag o.b.v een plan van aanpak voor de komende vier jaren. De uitwerking van het plan van aanpak (inclusief de besteding en bestemming van de toegekende middelen), maakt onderdeel uit van de zowel de regionale werkagenda’s als die van het SWV.

Op 30 oktober heeft het SWV een brief met de toekenning van de subsidie ontvangen.
>> klik hier voor de subsidie aanvraag>>

Lees meer

2019 november – Monitor Passend Onderwijs SWV 20.01 schooljaar 2017-2018

Voor het schooljaar 2017-2018 heeft een uitgebreide monitor passend onderwijs geleid tot een rapportage van het SWV als geheel en tot vier regionale rapportages. Elke vier jaar zal een soortgelijke grote monitor uitgezet worden in relatie tot de wettelijke verplichting eens per vier jaar een nieuw ondersteuningsplan (OP) te maken.

In de tussenliggende jaren gaat het om een kleine versie. Voor het schooljaar 2017-2018 gaat het om 2 kwantitatieve vragenlijsten; 1 voor regulier BAO en 1 voor S(B)O, die door de scholen ingevuld worden. Op basis van een analyse van de opbrengsten per bestuur, zullen vanuit de integrale werkgroep verhelderende kwalitatieve vragen aan de besturen worden gesteld.

>> lees meer >>

Lees meer

2019 november – Nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) & bijbehorende instrumenten

De integrale werkgroep heeft een pakket aan instrumenten samengesteld waarmee een SOP kan worden opgesteld. Deze versie 2.0 van het SOP is aangepast volgens het nieuwe ondersteuningsplan (OP), het actuele toezichtkader en de aanbevelingen van het Ministerie van OCW.
>> klik hier voor het model SOP & bijbehorende instrumenten>>

Lees meer

2019 november – MEER NIEUWS

Lees meer

2019 november – Ondersteuningsplanraad

Er zijn een aantal vacatures voor ouders binnen de ondersteuningsplanraad. Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Carrie van Esch, zij vertelt u graag meer hierover.
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad & contact gegevens vindt u hier>>

Op de website van het Ministerie van Onderwijs vindt u veel informatie over passend onderwijs.

Lees meer

2019 november – Op weg naar specialistische voorzieningen

Op 1 juni 2016 heeft ons samenwerkingsverband een studiemiddag SBO/SO georganiseerd met als thema “Op weg naar specialistische voorzieningen”. In dit filmpje kunt u zien wat besproken is en met welke resultaten.

Lees meer